Header Ads

Aliexpress INT
Breaking News
recent

حکمران ایسے بھی هوتے هیں!ﻣﺸﺮﻗﯽ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﮐﮯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺯﻧﺎﻧﺎ ﮔﻮﺳﻤﺎﻭ!

کچھ عرصے قبل ﯾﮧ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺁﻓﺲ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻧﮑﻠﮯ‘ ﺭﺍﺳﺘﮯ ﻣﯿﮟ ﭨﺮﯾﻔﮏ ﺟﺎﻡ ﺗﮭﯽ‘ ﭨﺮﯾﻔﮏ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﭘﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ‘ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺯﻧﺎﻧﺎ ﮔﻮﺳﻤﺎﻭﺍﭘﻨﯽ ﮔﺎﮌﯼ ﺳﮯ
ﺍﺗﺮﮮ‘ ﭼﻮﮎ ﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮐﮭﮍﮮ ﮨﻮﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﺎﻧﺴﭩﯿﺒﻞ ﮐﯽ ﻃﺮﺡ ﭨﺮﯾﻔﮏ ﮐﻨﭩﺮﻭﻝ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮ ﺩﯼ‘ ﻟﻮﮒ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﻮ ﭨﺮﯾﻔﮏ ﮐﺎﻧﺴﭩﯿﺒﻞ ﮐﺎ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺗﮯ ﺩﯾﮑﮫ ﮐﺮ
ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﺧﻮﺵ ﺑﮭﯽ‘


No comments:

Powered by Blogger.